aan:    College Gemeente Meppel
      Postbus 501
      7940 AM Meppel

betreft:  Verzoek om informatie (Wob) inzake Stichting Event Desk

datum:   18 juni 2019

van:    Geert Starre
      Gerard ter Borchstraat 51
      7944 GM Meppel
      0522-260791
      info@boom7.nl


Geacht college,


Aan Stichting Event Desk Meppel is volgens Besluitenlijst B&W 13 februari 2018 een subsidie verleend:

"Subsidie Stichting Event Desk Meppel
Besluit: 1. Aan Stichting Event Desk Meppel onder voorwaarden incidenteel een subsidie
te verlenen van € 100.000 ten behoeve van een structurele kwaliteitsimpuls en daarmee
verdere professionalisering van evenementen in Meppel.
2. Memo aan de raad vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders verlenen Stichting Event Desk Meppel een
subsidie van € 100.000. Deze incidentele subsidie wordt betaald uit het budget voor het
binnenstadsplan. In het binnenstadsplan is € 100.000 beschikbaar voor een
kwaliteitsimpuls en verdere professionalisering en versterking van evenementen.
"

Ik wil graag meer informatie over de fuctie en de rol van Stichting Event Desk Meppel (SED). Probleem bij het zoeken naar informatie over hun rol is dat de stichting niet ingeschreven staat in het handelsregister. Vandaar dit Wob-verzoek.

De Kamer van Koophandel schrijft: "De volgende rechtsvormen moeten zich altijd inschrijven in het Handelsregister: bron: https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/moet-ik-mijn-bedrijf-inschrijven/

inschrijving 18 juni 2019
inschrijving 18 juni 2019

Indien ik in dit verzoek SED noem bedoel ik Stichting Event Desk maar daar bedoel ik elk orgaan mee met dezelfde functie. Deze verbreding voeg ik toe omdat SED misschien onder een andere naam ingeschreven staat in het handelsregister.

Concreet verzoek ik om de volgende informatie openbaar te maken:
 1. alles rondom subsidieverlening zoals beschreven in bovengenoemde besluitenlijst waaronder:
  1. overeenkomsten
  2. correspondentie met, naar en over SED
  3. financiele transacties incl. bankrekeningnummer(s) met tenaamstelling
 2. alle afspraken met SED waaronder
  1. financiele overeenkomsten
  2. overeenkomsten
  3. prestatieafspraken
  4. voorwaarden
  5. voorwaarden subsidieverlening
  6. alle correspondentie van/naar en over SED inzake bovengenoemde afspraken en/of overeenkomsten
 3. de voorwaarden van subsidiverlening waaronder:
  1. afspraken
  2. correspondentie van/naar en over deze voorwaarden
  3. controle op de voorwaarden
  4. correspondentie van/naar en over bovengenoemde voorwaarden
 4. alle geldstromen van en naar SED waaronder
  1. subsidies
  2. facturen van en naar
  3. bijdragen
  4. leningen
  5. kwijtscheldingen van leningen en/of facturen
  6. alle correspondentie van/naar en over SED inzake bovengenoemde geldstromen
 5. jaarverslagen SED
 6. statuten inclusief updates
 7. "De stichting coördineert en voert de stichting, in nauwe samenwerking met de gemeente, de regie over de evenementenkalender." bron: https://www.meppel.nl/Ondernemer/Informatie_Advies/Binnenstad/Stichting_Event_Desk_Meppel
  Alle informatie over deze coordinatie en regie waaronder:
  1. delegatie van deze bevoegdheden
  2. besluitvorming van voorafgaand aan deze delegatie van bevoegdheden
  3. correspondentie van, naar en over deze bevoegdheden
 8. "Stichting Event Desk Meppel (EDM) werd in 2016 opgericht door vier ervaren, onafhankelijke ondernemers in de evenementenbranche." citaat uit eerder genoemde bron. Ik verzoek om alle informatie over deze ondernemers en hoe hun onafhankelijkheid vastgesteld is. Zeker omdat deze ondernemers een subsidie hebben gekregen.
 9. alle informatie inzake de vuurwerkevenementen in 2017, 2018 en 2019 in relatie tot SED waaronder:
  1. corespondentie van/naar en over SED
  2. correspondentie van/naar en over de organisator van de vuurwerkevenementen
  3. de vergunningen waaronder
   1. ontbrandingsvergunningen
   2. ontbrandingstoestemming
   3. evenementenvergunning
   4. correspondentie van/naar SED en/of de organisatie van/naar diensten en organen over bovengenoemde vergunningen waaronder de brandweer
 10. alle informatie over de evenementenzuilen waaronder de huisregels, deze zuilen zijn niet alleen informatief maar door de regels ook restrictief, vandaar dat ik vraag om alle correspondentie inzake deze zuilen.
 11. nummer of nummers van de SED van de inschrijving(en) in het handelsregister en/of handelsnamen
 12. contactgegevens van de SED en een overzicht van bestuurders

Doorsturen
Omdat SED niet in het handelsregister ingeschreven staat kan ik geen Wob-verzoek indienen bij SED. Daarom verzoek ik het college dit Wob-verzoek door te sturen naar SED (Wob artikel 3 lid 1 en Wob artikel 4).

Overige verzoeken
Ik verzoek u alle informatie digitaal openbaar te maken. Verder verzoek ik om een gemotiveerd besluit met handtekening van een lid college of een gemandateerde.


Met vriendelijke groet,


Geert Starre


server clear NOK