aan:    College Gemeente Meppel
      Postbus 501
      7940 AM Meppel

betreft:  KLACHT met SPOED t.a.v. vergunningverlener evenement Picknick in the Park

datum:   8 juli 2019

van:    Geert Starre
      Gerard ter Borchstraat 51
      7944 GM Meppel
      0522-260791
      info@boom7.nl


Geacht college, geachte betrokken vergunningverlener,


Uit het document 'Evenementenbeleid gemeente Meppel januari 2015' blijkt dat ik als burger verschillende mogelijkheden heb om schade bij evenenementen in het Wilhelminapark te voorkomen en met de vergunningverlener in contact te komen.

Citaat Evenementenbeleid
5.1.1. Betrokkenheid van inwoners
[..]
"Uitgangspunt is dat als inwoners bij de voorbereiding van een evenement betrokken
worden - dat is per evenement nader te bepalen - zij ook betrokken worden bij de
evaluatie.
"

8.1.2. Klachten
"Het komt voor dat een inwoner een bezwaar of een klacht indient vóór of na een evenement. De betrokken vergunningverlener neemt contact op met de betrokken persoon en licht de organisator in. Besproken wordt welke factoren mogelijk de klacht kunnen verminderen en aan welke informatie men behoefte heeft. Na het evenement is er opnieuw persoonlijk contact.
De klacht wordt eveneens besproken in de evaluatie met de organisator.
"

Klacht
Ik dien door middel van deze brief een klacht in met betrekking tot het evenement Picknick in the Park. Zij hebben in de editie van 2018 aantoonbaar schade veroorzaakt door met vele voertuigen buiten de verharding en bovendien de binnen de kroonprojectie van bomen te rijden (foto's beschikbaar). Juist de organisatie van dit evenement zou beter moeten weten. Ze hebben immers zelf een andere locatie moeten gebruiken omdat een ander evenement (Meppel Culinair 2016) zeer veel schade veroorzaakt heeft.

Mijn klacht heeft als doel in contact te komen met de betrokken vergunningverlener (u neemt contact op) om schade in de toekomst te voorkomen.

Ik verwacht van het college en/of de vergunningverlener dat zij conform eigen beleid zorgen: Verwijzing eerder ingediend bezwaarschrift
Opmerking: ik heb bezwaar gemaakt ('BEZWAARSCHRIFT/PRO FORMA BEZWAAR vuurwerk 27 april', datum: 27 mei 2019 ) inzake een evenement/vuurwerkevenement. U heeft echter geen contact gezocht, terwijl dit wel had moeten gebeuren volgens hierboven geciteerde bepalingen. Ook dit wil ik graag bespreken.

Herhaling argumentatie met bronvermelding
Wellicht ten overvloedde; u beschikt reeds over documentatie waaruit blijkt dat evenementen in het Wilhelminapark schade veroorzaken. Schade ontstaat door met voertuigen met een bandenspanning hoger dan 1 bar te rijden in groenvakken. Dit betreft elk voertuig wat ook op de reguliere varharding mag rijden. Bovendien is dit onrechtmatig door bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Voor de volledigheid noem ik de bronnen:
https://www.boom7.nl/boomverzorging/r15704-Meppel-Culinair-2016-schade.html
https://www.boom7.nl/boomverzorging/r15696-Meppel-Culinair-2017-schade.html


Ik ga ervanuit dat u spoedig contact met mij opneemt zodat overleg mogelijk is voordat de vergunning verleend wordt voor Picknick in the Park.


Met vriendelijke groet,


Geert Starre

server clear NOK