logo boom7 boomverzorging

Problemen met evenementen in Meppel

laatste update: 9 april 2021.

In de gemeente Meppel worden mooie evenementen georganiseerd. Helaas kennen evenementen ook grote nadelen. Die beschrijf ik hier na 6 jaar bezwaar, handhavingsverzoeken, en een aantal uitspraken van de bestuursrechter.

Bovendien ziet de toekomst er niet best uit gezien het laatste Wob-verzoek in Meppel over vuurwerkevenementen.

Evenementen zijn 'heilig'. Erover praten met wethouders is al een stap te ver. Als je invloed uit wilt oefenen krijg je enorme weerstand van het college en burgemeester Korteland in het bijzonder.

De grootste problemen:  

Het begin

In 2016 blijkt dat evenementen en in het bijzonder Meppel Culinair heel bijzondere evenementen zijn omdat ze heel veel schade veroorzaken:

Het evenement Meppel Culinair 2016: grote schade door insporing

De schade was zo groot dat het evenement 'Picknick In The Park Meppel' moest uitwijken omdat de schade te groot was om het Wilhelminapark te gebruiken:

Dagblad van het Noorden: Picknick In The Park Meppel moet uitwijken.

Er is niets van geleerd:

Het evenement Meppel Culinair 2017 veroorzaakte grote schade door overtredingen

Dan is er ook het vuurwerk tijdens Koningsdag dat aantoonbaar de Wet natuurbescherming overtreden heeft. Elk jaar weer.

Lees voor de onderbouwing: Vuurwerk Wilhelminapark 2020.
 

Strenge regels - maar niet voor de organisatoren

Zoals hierboven, samen met de links, aangetoond is dat organisatoren het niet zo nauw nemen met de wet en de bepalingen, zo streng zijn de organisatoren zelf voor bezoekers van evenementen.

Lees: Huisregels bij evenementen in Meppel.

Let nu op hoe de hazen lopen: de veelpleger, de organisator van Meppel Culinair is de 'kartrekker' van de zuilen. Dus als je zelf 43 overtredingen begaat (link, herhaling) mag je voor anderen regels maken in de gehele binnenstad.

Hierover zijn talloze emails gestuurd en vele gesprekken gevoerd door mij met Korteland, teamleiders en ambtenaren.

Er viel niet te praten over het verminderen van schade, laat staan over handhaven. Hoe dat kan staat op de website van de gemeente Meppel, Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad van 21 maart 2018:

Screenshot-from-2021-04-09-13-57-52.png

De organisator van Meppel Culinair krijgt meer stemmen dan de nummer 2 op de lijst VVD. Dat helpt natuurlijk met een VVD burgemeester en wethouder.
 

Burgemeester Korteland vraagt: "Waar woon je?"

Als je kritiek hebt op evenementen wordt je niet met open armen ontvangen voor een gesprek met de wethouder of de burgemeester. Hoe anders is dat als je een evenement organiseert.

Maar met wat vragen krijgen we toch een afspraak met de burgemeester op donderdag 18 april 2019 om 14:00 uur. Bij dat gesprek zijn ook aangeschoven de evenementencoordinator en de teamleider (de gemandateerde vergunningverlener).

Maar er gebeurde iets vreemds, Korteland vraagt tijdens het gesprek: "Waar woon je?". De reden dat Korteland dit vraagt is heel vilijn.

Wat Korteland eigenlijk vraagt is of ik 'belanghebbende' ben volgens de Algemene wet bestuursrecht, artikel 1:2 lid 1: "Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken."

Ik had namelijk toen een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie. Hij wil dus weten of ik recht heb op een inhoudelijke behandeling van dat handhavingsverzoek. Dus of hij de wet kan overtreden door het vuurwerkevenement door te laten gaan. Dat is namelijk wat gaat gebeuren, aantoonbaar: 

Corona en de toekomst

Door corona is het vuurwerk niet doorgegaan. Toch verwachten nog veel juridisch gedoe als evenementen weer georganiseerd mogen worden.

Als eerste staat op de agenda: Wob locatieprofielen, de gemeente en het ministerie moet hierop beslissen voor 15 april 2021:
m16705-Wob-locatieprofielen-evenementen.pdf
m16706-Wob-locatieprofielen-BZK.pdf

Deze verzoeken gaan over het plan:
"Crisis-en herstelwet paraplubestemmingsplan Evenemententerreinen"

Als je niet begrijpt wat hierboven staat, maak je geen zorgen, bijna niemand begrijpt wat het doel is van het plan met de lange naam. Waarschijnlijk het college zelf ook niet. Ook niet helder is waarom dit kostbare plan midden in een pandemie bedacht is. Er zijn wel grotere problemen zou je zeggen.

Volledigheidshalve citeer ik het besluit:

"Besluit:
In te stemmen met de vraag
aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om het project Evenemententerreinen gemeente Meppel gelegen in de stad Meppel -binnenstad, centrumschil en transformatiegebied Noordpoort-, Nijeveen en Rogat aan te wijzen als experiment als het gaat om het experimenteren met een bredere reikwijdte van het bestemmingsplan en uitstel van eventuele aanspraak op planschade naar het moment van vergunningverlening in plaats van vaststelling van het bestemmingsplan.

Samenvatting:
Burgemeester & wethouders stemmen in met de vraag aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om het project Evenemententerreinen aan te wijzen als experiment als het gaat om het experimenteren met een bredere reikwijdte van het bestemmingsplan en uitstel van eventuele aanspraak op planschade naar het moment van vergunningverlening in plaats van vaststelling van
het bestemmingsplan."
 

Waar woon je, deel 2

Alleen belanghebbenden kunnen handhavingsverzoeken indienen of in bezwaar of beroep gaan. Ik de pratijk moet je heel dichtbij een evenement wonen (paar honderd meter) om belanghebbende te zijn. Dit afstandscriterium geldt niet voor stichtingen. Dat is waarom Boom7 niet verder gaat met procederen, maar de Natuurbeschermingswacht wel.

Deze pagina blijft updates krijgen, maar voor actuele ontwikkelingen rondom evenementen verwijs ik naar de website van de Natuurbeschermingswacht.


Meer over Wob-verzoeken: De Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Enkele uitspraken van mijn beroep: uitspraak 1 en uitspraak 2.

Neem contact met ons op als je fouten in deze tekst ziet of als je vragen hebt.


Gaan we verder met de bespreking vuurwerkevenementen in 2019 en 2020:

Vuurwerk in het Wilhelminapark. In 2019 een overtreding, in 2020 een herhaling

Deze blog beschrijft de situatie in 2019, voor een beschrijving van de juridische gevolgen en de herhaling in 2020:
https://www.boom7.nl/boomverzorging/r16404-vuurwerk-Wilhelminapark-2020.html

Overzicht kennis en informatie vuurwerkevenement in het Wilhelminapark in Meppel
Op 27 april 2019 zal in het Wilhelminapark 325,1 kg vuurwerk afgestoken worden vlakbij broedende ooievaars en roeken. In dit document beschrijf ik de knelpunten.
 

De locatie en afstanden

ontsteeklocatie vuurwerk koningsdag 2019
ontsteeklocatie vuurwerk koningsdag 2019

De exacte coordinaten staan in de ontbrandingstoestemming afgegeven door de provincie Drenthe: 52°41'25.5"N 6°11'37.3"E. Deze coordinaten op Google maps.

afstand nest ooievaars: 57 meter.
afstand nest ooievaars: 57 meter.

Zoals op bovenstaande afbeelding te zien is, is de afstand van de ontsteeklocatie tot het nest 57 meter. Op de satellietfoto is de schaduw van het nest boven de rechter markering van de lijn zichtbaar.

het bewoonde nest, een paartje
het bewoonde nest, een paartje

het bewoonde nest, bouwen
het bewoonde nest, bouwen

afstand kolonie roeken: 95 meter
afstand kolonie roeken: 95 meter

roeken op nest
roeken op nest
 

Eerdere schade en vergunningverlening Wilhelminpark

Andere evenementen in het Wilhelminapark (niet vuurwerkevenementen) veroorzaakten forse schade (voorbeeld 2016 en voorbeeld 2017).

Het park is zeer kwetsbaar. Rijden met voertuigen over wortels veroorzaakt schade. De laatste 2 jaar zijn 6 bomen gekapt. Dit is de laatste:

kastanje
kastanje

dezelfde kastanje na kap
dezelfde kastanje na kap

De schade aan bodem en bomen komt niet alleen door evenementen, maar wel voor een relevant deel.

Door een vuurwerkevenement zal er weer veel natuurschade optreden, vooral bij vogels.

Ook is de gemeente veel te laat met het afgeven van de benodigde evenementenvergunning. (agenda)

bekendmaking evenement na evenement
bekendmaking evenement na evenement

Dit alles ondanks de toezegging aan mij per mail: "De wettelijke bezwarentermijn voor een evenementenvergunning is 6 weken voor aanvang van het evenement."
 

Wilhelminapark is een evenemententerrein

Wat niet heel bekend is, is dat het Wilhelminapark niet alleen 'enkelbestemming: groen' heeft, maar ook 'evenemententerrein'. Controleer dit bij ruimtelijkeplannen.nl.

bestemming Wilhelminapark
bestemming Wilhelminapark

Om te achterhalen hoe dit kan heb ik een Wob verzoek ingediend met de vraag:

"Het Wilhelminapark heeft als gebiedsaanduiding onder andere 'evenemententerrein'. Bij deze verzoek ik om alle informatie hoe het park deze bestemming of aanduiding (evenemententerrein) heeft gekregen.

Ook verzoek ik om alle informatie gerelateerd aan de combinatie park en evenemententerrein."

Omdat ik een inhoudelijk en procedureel onvolledig antwoord (besluit) kreeg ben 'in bezwaar gegaan'. De bezwaarprocedure loopt nog.

Zolang het Wilhelminapark evenemententerrein blijft zal er schade blijven ontstaan. Bij elk voertuig dat over een groenvak rijdt ontstaat schade. Het Wilhelminapark is volkomen ongeschikt als evenemententerrein. Komt daar een vuurwerkevenement bij dan is de schade nog groter.
 

Citaten uit literatuur

Hieronder citaten uit literatuur en online bronnen. Tussen vierkante haken mijn commentaar.

Kennisdocument Vuurwerk en Wet natuurbescherming

(IPO, werkgroep vuurwerk)
[ zeer actueel: 1 november 2018 ]

https://www.infomil.nl/publish/pages/154017/kennisdocument_vuurwerk_en_wet_natuurbescherming.pdf

p. 12: "Zo zal de initiatiefnemer altijd zelf de zekerheid moeten verkrijgen dat daadwerkelijk geen beschermde natuurwaarden in het geding zijn (onderzoeksplicht) en zal deze zelf ook een Wnb vergunning moeten aanvragen als een overtreding van verbodsbepalingen niet met zekerheid kan worden uitgesloten."

p. 29: "Conclusie
Van opzet (inclusief voorwaardelijke opzet) is alleen sprake bij bewuste aanvaarding van de kans op het overtreden van verbodsbepalingen. In het geval van vuurwerkevenementen geldt dus altijd dat verstoring van beschermde diersoorten als opzettelijk moet worden beschouwd, als redelijkerwijs te voorzien was dat deze soorten aanwezig (kunnen) zijn.
"

p. 80: "Het uitvoeren van een broedvogelcheck rondom de afsteeklocatie is een eenvoudige en snelle manier om de risicoscore te verifiëren. Deze check moet uitgevoerd worden door een ter zake kundige binnen een week voorafgaand aan het vuurwerkevenement."

p. 81: "Tabel B1. SOORTBESCHERMING duur van het vuurwerk > 12 minuten, maart-juli: Grote kans op overtreding Wnb.
[ vergunning voor Meppel: 30 minuten ]
"

p. 87: "Effectafstand soorten, roek, 150 meter."

[ de roekenkolonie in Meppel bevindt zich binnen 95 meter ]

[ let op: de geluidintensiteit neemt af met het kwadraat van de afstand (bron) ]
 

Kennisdocument Roek, Corvus frugilegus

Versie 1.0, juli 2017
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/BIJ12-2017-015-Kennisdocument-Roek-1.0.pdf

p. 3: "De wet [Wnb] verbiedt onder andere:
[..]
4. het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
"

In geval van overtreding van deze verboden bestaat er voor het bevoegd gezag een beginselplicht tot handhaving. Dat kan leiden tot bestuursrechtelijke maatregelen in de vorm van een last onder bestuursdwang, een last onder dwangsom of een BSBm (Bestuurlijke strafbeschikking milieu). Overtreding van deze verboden is bovendien een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

p. 7: "Sommige paartjes hebben al eieren in maart, andere paartjes hebben pas eind april eieren. De eieren worden door het vrouwtje in ongeveer 18 dagen uitgebroed. Het mannetje zorgt in die periode voor voedsel voor het vrouwtje.
[..]
De jongen verlaten na ongeveer 35 dagen het nest.
"

[datum vuurwerkevenement kon niet ongunstiger]

p. 11-12: "1.5 Verspreiding en aantalsontwikkeling
[..]
Drenthe en Overijssel vertonen een negatieve trend.
"

p. 13: "Vanaf 2000 is er echter sprake van een significante afname van minder dan 5 procent per jaar [..]
[ 5%! ]
"

p. 15: "Benodigd ecologisch onderzoek
Er moet een goede documentatie zijn van wanneer, hoe en door wie het onderzoek uitgevoerd is, en wat de resultaten ervan zijn. Deze documentatie is altijd van belang, ongeacht of er uiteindelijk wel of niet een aanvraag voor een ontheffing of verklaring van geen bedenkingen wordt gedaan.
"
[ belangrijk om verklaring van geen bedenkingen te controleren i.r.t. ontbrandingstoestemming ]

p. 16: "De gegevens moeten het gehele gebied waar de activiteiten plaats gaan vinden, samen met de relevante omgeving, dekken. De inventarisaties moeten op een goede manier zijn uitgevoerd in de juiste periode van het jaar. De onderzoeksgegevens moeten representatief zijn voor de periode waarin het initiatief wordt uitgevoerd, mede omdat de plekken van de kolonies van de roek kunnen wisselen. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de leeftijd van de gegevens en de benodigde onderzoeksinspanning."

p. 16: "De aanwezigheid van een nestplaats of van een rustplaats van een roek kan worden aangetoond door het uitvoeren van twee gerichte veldbezoeken. Het is van belang om deze twee tellingen uit te voeren in de periode waarin zoveel mogelijk nesten bezet zijn. Tussen de tellingen moet bij voorkeur minstens 10 dagen zitten"

p. 17: "Het wordt aanbevolen om bij het onderzoek aandacht te schenken aan de controle van potentieel geschikte broedlocaties en daarover navraag te doen bij bewoners of boeren in de omgeving en/of bij vrijwilligers van lokale vogelwerkgroepen.
[ zie melding melding verstoring broedvogels en zorgen vuurwerkevenement datum: 01 april 2019 aan college Meppel ]
"

p. 22: "Werken buiten kwetsbare perioden"
[ in de tabel is te lezen dat de datum van het vuurwerkevenement in het midden valt van de rood gearceerde periode: Activiteiten kunnen in principe niet uitgevoerd worden ]

p. 25-26: "Inschakelen roekendeskundige"
[ overzicht eisen deskundige ]
 

Wet natuurbescherming bij buitenevenementen

[ pagina van provincie Drenthe ]
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/wnb/soortenbescherming/wet/

U wilt een buitenevenement organiseren, bijvoorbeeld een muziekevenement, motorcrosswedstrijd of menwedstrijd. Als er beschermde planten- en diersoorten zijn in het betreffende gebied dan moet u preventieve maatregelen nemen om schade te voorkomen.

U houdt het evenement bijvoorbeeld op een ander moment of op een andere locatie of u houdt rekening met lawaai en het dag- en nachtritme van dieren. Hebben de preventieve maatregelen niet het gewenste effect, dan kunt u een ontheffing aanvragen. De kans dat die wordt verleend is in de praktijk echter klein.

Schadelijke effecten
Om te bepalen of uw evenement een schadelijk effect heeft op (beschermde) plant- en diersoorten, dient u een ecologisch deskundige te laten onderzoeken
[..]
U laat het evenement plaatsvinden op een ander moment, bijvoorbeeld buiten het broedseizoen.
U verplaatst het evenement naar een ander terrein.
U schrapt het gebruik van vuurwerk.

Zorgplicht
Ook als u geen ontheffing nodig heeft, moet u wel aan de zorgplicht van de Wet natuurbescherming voldoen. Dit houdt in dat u altijd respectvol moet omgaan met de natuur en moet streven deze zo min mogelijk te verstoren. Of het nu om beschermde soorten gaat of niet.

Praktijkcongres Natuur in de Omgeving(svergunning);

zo doen gemeenten dat!
8 mei 2017

http://www.natuurindegemeente.nl/wp-content/uploads/2017/05/Tauw_2017_05_18_Buitenevenementen.pdf

Broedvogels: blijvend effect indien vogel opvliegt en (te lang) wegblijft
1. nestbouw wordt afgebroken
2. broedsel gaat verloren (ook door predatie)
3. jongen overleven niet

Kadernotitie - Zo doen we Groen!

https://meppel.tercera-ro.nl/SiteData/0119/Publiek/SV00004/d_NL.IMRO.0119.ZoDoenWeGroen-SVC1.html
IMRO-idn:NL.IMRO.0119.ZoDoenWeGroen-SVC1

Ecologische crisis

We zitten in een neerwaartse ecologische spiraal.

Gelukkig groeit het besef dat wij een groot effect hebben op de planten en dieren om ons heen. Dit schept dus ook een verantwoordelijkheid hiervoor, om het te kunnen overdragen aan de volgende generatie. Ook het rijk en de provincie streven met nieuw natuurbeleid naar het terugbrengen van natuur in de harten van de mens. Natuur als iets om te benutten en te beleven. Maar daarom ook om te beschermen.
 

Natuurbrandrisico


obj_0034.png

obj_0038.png

obj_0039.png
 

Gras in nest


27/05/2019 - 17:41:59
27/05/2019 - 17:41:59

Op bovenstaande foto is duidelijk grasgroei te zien: een indicator dat nest lange tijd verlaten is.
 

Overige verwijzingen

Ontbrandingstoestemming voor Wagenvoort Vuurwerk B.V. in Meppel
https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen/@132763/wagenvoort-vuurwerk/

Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)
Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33348-3.html

Landelijke vuurwerkdag 2018
https://www.infomil.nl/onderwerpen/veiligheid/vuurwerk/landelijke/

Kennisdocument Vuurwerk en Wet natuurbescherming, Effecten van vuurwerk op beschermde soorten en gebieden
https://www.infomil.nl/publish/pages/154017/kennisdocument_vuurwerk_en_wet_natuurbescherming.pdf
 

Documenthistorie


14 april 2019 - afstand nest ooievaars: 47 57 meter.
13 sept 2019 - toegevoegd natuurbrandrisico


Geert Starre
 
server clear NOK