logo boom7 boomverzorging

Vuurwerk Wilhelminapark 2020


Lees voor het overzicht van problemen met evemementen:

Problemen met evenementen in Meppel.
 

De onrechtmatige keuzes van Korteland

Burgemeester Richard Korteland heeft weer een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor het vuurwerk in het Wilhelminapark in Meppel in 2020. Hierdoor heeft de RUD Drenthe een ontbrandingstoestemming kunnen geven. De bekendmaking: Ontbrandingstoestemming.

Dit is opmerkelijk omdat vorig jaar onrechtmatig gehandeld is. Dit was bekend bij het college.

Verklaring van geen bezwaar: Binnen de in het Vuurwerkbesluit genoemde termijn heeft de burgemeester geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de vvgb. Op grond van artikel 3B.3a, lid 7, van het Vuurwerkbesluit wordt geacht dat de burgemeester dan geen bedenkingen heeft.
 

Achtergrond

In 2019 heeft het vuurwerk broedende ooievaars verjaagd:

let op gras in nest
let op gras in nest

Gras is een duidelijke indicator dat het nest verlaten is. Het broeden is verstoord.

Door het vuurwerk verjaagde ooievaars 2019:
https://www.boom7.nl/boomverzorging/r16044-vuurwerk-Wij-ooievaars.html

En de schade:
https://www.boom7.nl/boomverzorging/r16043-vuurwerkevenement-Meppel.html

Behalve schade door vuurwerk is ook door andere evenementen grote en onherstelbare schade aan bodem en bomen ontstaan:
https://www.boom7.nl/boomverzorging/r15696-Meppel-Culinair-2017-schade.html

Handhavingsverzoek en bezwaar 2019:
https://www.boom7.nl/boomverzorging/r16046-provincie-Drenthe-bezwaar-HHV-vuurwerk.html

Naar aanleiding van dit handhavingsverzoek en bezwaar heeft de commissie voor de rechtsbescherming Drenthe advies uitgebracht aan Gedeputeerde Staten. Helaas was ik geen belanghebbende omdat ik iets te ver van het park af woon. Toch heeft de commissie opgemerkt:

"Ten overvloede merkt de commissie het volgende op. Tijdens de zitting is namens uw college aangegeven dat tijdens het vuurwerkevenement sprake is geweest van een overtreding van de zorgplicht als bedoeld in artikel 1.11 van de Wnb. Er diende voor, tijdens en na het vuurwerkevenement een deskundige ecoloog aanwezig te zijn om schade te kunnen voorkomen. De gemeente Meppel heeft in plaats van een deskundig ecoloog een bijzondere opsporingsambtenaar naar het evenement gestuurd. Namens uw college is aangegeven dat er een gesprek met de gemeente heeft plaatsgevonden over deze overtreding maar dat dit nog niet heeft geleid tot een bevredigende oplossing.

De commissie constateert dat het ‘struikelen’ over de belanghebbendheid voor bezwaarde des te wranger is nu er wel een overtreding bij het evenement is geconstateerd. De commissie wil uw college dan ook meegeven, gelet op het feit dat het evenement opnieuw zal gaan plaatsvinden, de hierop van toepassing zijnde handhavingskaders toe te passen.
"

Het hele advies:
advies commissie rechtsbescherming


Daarna heeft Gedeputeerde Staten van Drenthe een brief gestuurd naar het college van Meppel:

"Geacht college,
Op 6 februari 2020 heeft gedeputeerde Jumelet gesproken met loco burgemeester Van der Haar. In dat overleg is aangekondigd dat wij u een brief zouden sturen in verband met een geconstateerde overtreding van de Wet natuurbescherming door de gemeente Meppel. Door middel van deze brief gaan wij hiertoe over.
"

De hele brief:
dringend advies vuurwerk Wet natuurbescherming
 

Twee zekerheden tijdens Koningsdag blijven

In het artikel "Hoe de aubade van de ondergang werd gered" (Meppeler Courant, 4 maart 2020, Ton Henzen):

"Twee zekerheden tijdens Koningsdag blijven, zo mag al bekend worden gemaakt: de kinder
rommelmarkt 's ochtends en het vuurwerk 's avonds in het Wilhelminapark dankzij het Waarborgfonds Meppel.
"

De vraag is hoe zich dit verhoudt met de volgende bepaling in de ontbrandingstoestemming:

"De afdeling vergunning Wet natuurbescherming, heeft aangegeven dat, gezien de constateringen in 2019, de kans op overtreding van artikel 3.1, lid 4, van de Wet natuurbescherming groot wordt geacht door de verstorende invloed van het vuurwerk op de aldaar jaarlijks broedende ooievaar. Om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen, dient een ecologisch onderzoek uitgevoerd te worden naar de aanwezigheid van en mogelijke effecten op beschermde soorten in het invloedsgebied van het voornemen. Uit deze toetsing zal moeten blijken of het voornemen op deze locatie op de beoogde datum doorgang kan vinden en onder welke voorwaarden (bijvoorbeeld ecologische begeleiding). Overtreding van artikel 3.1 kan worden voorkomen door, als er op 27 april 2020 sprake is van een broedende ooievaar op dezelfde locatie, het vuurwerkevenement niet te laten plaatsvinden dan wel met onderbouwing van een ecologisch advies te verplaatsen naar een andere locatie."

Bovenstaande citaat uit:
de ontbrandingstoestemming

Bedenk daarbij:
  1. dat vorig jaar (2019) het vuurwerk ook 12 minuten duurde en daarmee de ooievaars verjaagd hebben tijdens het broeden.
  2. de ooievaars nu broeden, zie onderstaande foto's
 

Foto's 2020

Uit onderstaande foto's (9 maart 2020) blijkt dat er al veel broedvogels nesten bouwen. Het opzettelijk verstoren van broedvogels is in strijd met de Wet natuurbescherming. Het afsteken van het vuurwerk zal daarom onrechtmatig zijn.

mg_1676.jpg
mg_1676.jpg

mg_1621.jpg
mg_1621.jpg

2 duiven op foto, 1 onder het ooievaarsnest
2 duiven op foto, 1 onder het ooievaarsnest

mg_1711.jpg
mg_1711.jpg

4 paren: links, midden, onder ooievaarsnest en op ooievaarsnest
4 paren: links, midden, onder ooievaarsnest en op ooievaarsnest

maar liefst 3 nesten met broedvogels
maar liefst 3 nesten met broedvogels
 

Foto's 18 maart 2020


mg_3098.jpg
mg_3098.jpg

mg_3134.jpg
mg_3134.jpg
 

Overige bronnen

Los van constateringen van de provincie is ook binnen de gemeente Meppel inmiddels het besef ontstaan dat evenementen grote schade veroorzaken. Het document 'Inventarisatiedocument Implementatie Omgevingswet Meppel' schrijft op p. 24:

"Stroomlijning evenementen nodig; evenementen vormen soms een te zware last voor de
locatie en brengen dan schade toe (voorbeeld Wilhelminapark).
"

Het document:
Inventarisatiedocument Implementatie Omgevingswet Meppel
 

Stichting Event Desk Meppel

Stichting Event Desk Meppel heeft een bijzondere rol in het geheel. De stichting volgens de evenementenvergunning voor het vuurwerkevenement in 2019 de regie.

Juist omdat deze stichting de regie heeft en inmiddels 250.000 euro subsidie ontvangen heeft is lastig voor te stellen dat in de nieuwe vergunningaanvraag 2020 geen woord staat over de Wet natuurbescherming.

Omdat de stichting zoveel subsidie ontvangen heeft en zich niets aantrekt van beschermende wetgeving heb ik een Wob verzoek ingediend om meer te weten te komen over het functioneren van Stichting Event Desk.

Probeem is daarbij vooral dat tijdens het ontvangen en toekennen van de 3 subsisies, de stichting niet ingeschreven stond in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Het Wob-verzoek is ondanks een gegrond verklaard bezwaar onvoldoende beantwoord. Hiervoor loopt inmiddels een rechtzaak.

Hierover later meer.
 

Foto's 26 maart: 4 aalscholvers in het park

In de parkvijver in het Wilhelminapark in Meppel (Dr.) zijn nu 4 aalscholvers te zien. Dit is opmerkelijk omdat aalscholvers meestal in grotere wateren te vinden zijn.

Ik noem het voorkomen van de aalscholvers om te laten zien hoe waardevol het park is. Er is geen excuus voor vuurwerk.

Aalscholvers zitten graag op paaltjes. In plaats van paaltjes gebruiken ze de 3 spuitmonden van de fontijn. En dat geeft gedoe, want 4 aalscholvers en 3 plekken om te zitten geeft venijn en teleurstellingen. Ze jagen met veel lawaai elkaar van de beste zitplek af. Een voortdurende stoelendans.

mg_3329.jpg
mg_3329.jpg

mg_3348.jpg
mg_3348.jpg

mg_3372.jpg
mg_3372.jpg

mg_3382.jpg
mg_3382.jpg

mg_3387.jpg
mg_3387.jpg


Een ervan heeft een rustiger plek gevonden:

mg_3483.jpg
mg_3483.jpg

De reden dat ze lang staan met hun vleugels uitgespreid lees je hier.Geert Starre


laatste update: 29 maart 2020, toegevoegd: 4 aalscholvers


server clear NOK